Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

 

Wymagania dodatkowe dla stermotorzysty:


 

Zaproszenie do składania ofert

 

Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do składania ofert na zakup i dostawe materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery”


 

Zaproszenie do składania ofert

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim dla Uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery”


 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego z dnia 20 lipca 2017

 

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 28 lipca 2017 r. analizy ofert w celu realizacji zamówienia na zakup i dostawę materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery” Oś Priorytetowa IX . Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wyłoniono Wykonawcę:

Część I

Aqua Life Mariusz Janeczko
ul. płk. Stanisława Dąbka 44
37-450 Stalowa Wola

Część II

Wydawnictwo i Handel Książkami „ KaBe” s .c.
ul. S. Kisielewskiego 29
38-400 Krosno

Część III

Liwona Sp. z o.o.
ul. Rakuszanki 5
02-496 Warszawa

których oferty uznano za najkorzystniejsze z uwagi na spełnienie kryterium realizacji zamówienia.


 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – dot. zapytania ofertowego z dnia 31 lipca 2017

 

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 31 lipca 2017 r. analizy ofert w celu realizacji zamówienia na przeprowadzenie badań dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery” .

Szczegóły w załączniku:


 

Zaproszenie do składania ofert

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów dla 225 uczestników kursu dla drwali-operatorów pilarki oraz wydanie zaświadczeń potwierdzających zdobycie przez uczestnika/uczestniczkę projektu odpowiednich kwalifikacji.